Web Analytics Made Easy - StatCounter
 
Vedtægter - Seksualvejlederforeningen
23290
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-23290,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.5,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive
Vedtægter

Vedtægter for Foreningen af Seksualvejledere i Danmark:

Navn:
§ 1. Foreningen af seksualvejledere i Danmark.

Formål:
§ 2. At arbejde for udbredelse af budskabet om, at alle har ret til eget seksualiv uanset handicap forudsat at de ikke skader andre og sig selv. At arbejde for udbredelse af forståelsen af seksualitetens betydning for den menneskelige udvikling. At arbejde for åbenhed og tolerance omkring seksualitetens mangfoldighed. At arbejde mod tvang og vold i forbindelse med prostitution.

Arbejdet skal udføres på baggrund af etiske principper, der sikrer det enkelte menneskes integritet og i respekt for dette menneskes egne værdier og suverænitet.

Foreningen søger at virkeliggøre sine mål ved:

 • at udbrede kendskabet til seksualitet
 • at dygtiggøre den enkelte seksualvejleder
 • at fremme kontakt mellem foreningens medlemmer og støtte udviklingen af det faglige niveau
 • at fremme anerkendelse samt videreudvikling af uddannelsesinitiativer
 • at støtte initiativer, der fremmer foreningens formål

Medlemskredsen.
§3. Uddannede seksualvejledere i de Nordiske lande, personer med tilsvarende eller beslægtede uddannelser eller personer med interesse for arbejdet med seksualitet.

Økonomi:
§ 4. Foreningens økonomi styres af kassereren med ansvar over for og i samarbejde med bestyrelsen.

§ 4 Stk. 1. Fastsættelse af kontingentstørrelse godkendes på årsmødet.

§ 4 Stk. 2. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 4 Stk. 3. Foreningen tegnes af formand/næstformand og kassereren i forening. Der kan gives fuldmagt til kassereren til at disponere over foreningens konti i pengeinstitut.

Landsmøde:
§ 5. Ordinært landsmøde afholdes en gang årligt inden udgangen af juni måned.

§ 5 Stk. 1. Indkaldelse til landsmøde med dagsorden skal ske skriftligt med en måneds varsel direkte til hvert medlem af foreningen.

§ 5 Stk. 2. Forslag som ønskes behandlet på landsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før landsmødets afholdelse.

§ 5 Stk. 3. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • valg af dirigent
 • bestyrelsens beretning
 • fremlæggelse af det reviderede regnskab
 • behandling af indkomne forslag
 • valg til bestyrelsen
 • valg af revisor
 • fastsættelse af kontingentstørrelse

§ 5 Stk. 4. Der kan indkaldes til ekstraordinært landsmøde når bestyrelsen eller minimum 2/3 af medlemmerne udtrykker skriftligt ønske herom.

Bestyrelsen:
§ 6. Bestyrelsen leder foreningens arbejde.

§ 6 Stk. 1. Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 6 Stk. 2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 4 medlemmer er på valg i ulige år og 4 medlemmer er på valg i lige år.

§ 6 Stk. 3. Foreningen er delt op i 4 regioner (faglige netværk) bestående af 2 regioner i Jylland (nord og syd), Fyn og det Fynske Øhav, Sjælland (herunder Bornholm).
Det tilstræbes, at hver region vælger to bestyrelsesrepræsentanter samt 1 suppleant. De faglige netværk er selvsupplerende i forhold til bestyrelse og ved optagelse af nye medlemmer. Suppleanten indtræder i bestyrelsen for sit netværk i tilfælde af bestyrelsesmedlemmets fratræden. Hvis et netværk mangler mere end 1 bestyrelsesmedlem, tiltræder suppleanterne fra de andre netværk i prioriteret rækkefølge, som besluttes ved generalforsamlingen af suppleanterne selv. Generalforsamlingen vælger suppleanterne for 2 år ad gangen.

§6 Stk. 4. I tilfælde af manglende kandidater til bestyrelsen fra et netværk kan bestyrelsen vælge at indsætte suppleanten for 1 år ad gangen. Suppleanten indgår i bestyrelsen på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan således i disse perioder bestå af mere end to medlemmer fra samme netværk.

§ 6 Stk. 5. Kassereren kan i særlige tilfælde vælges uden for bestyrelsen.

§ 6 Stk. 6. Bestyrelsen samles mindst 2 gange årligt.

§ 6 Stk. 7. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Arbejdsgrupper:
§ 7. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper af medlemmer og / eller eksperter til varetagelse af nærmere definerede opgaver inden for foreningens formål.

Medlemseksklusion:
§ 8. Bestyrelsen har mandat til at ekskludere et medlem. Eksklusionen skal efterfølgende godkendes på et landsmøde.

Vedtægter:
§ 9. Foreningens vedtægter og ændringer af samme, skal godkendes på 2 af hinanden følgende landsmøder.

Ophævelse:
§ 10. Foreningen kan opløses ved et ekstraordinært landsmøde, som indkaldes skriftligt med mindst en måneds varsel til hvert medlem.
§ 10 Stk. 1. I tilfælde af foreningens ophævelse, skal foreningens likvide midler tilfalde humanitære formål, som besluttes af landsmødets flertal.

Vedtaget 1. gang den 15. maj 2008 – tilføjelse 22. maj 2014